ผลกระทบของหนังสือพิมพ์ต่อผู้อ่านและสังคม

หนังสือพิมพ์มีความสัมพันธ์ต่อผู้อ่านใน 2 ลักษณะคือ
1. เป็นผู้ประกอบสร้างความจริง ค่านิยม อุดมการณ์ให้แก่ผู้อ่านและสังคม
2. เป็นผู้ผลิตซ้ำ หรือให้น้ำหนักแก่ค่านิยม อุดมการณ์ของสังคมที่เชื่อถือปฏิบัติกันมา จนกลายเป็นบรรทัดฐาน เป็นการรักษาระเบียบของสังคมผลกระทบที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมของผู้อ่านสามารถ
สรุปประเด็นสำคัญได้ดังต่อไปนี้

มิติด้านบวก
มิติด้านลบ
1. ก่อให้เกิดการแสดงสาธารณมติ 1. ก่อให้เกิดการโน้มน้าวใจ การเชื่อฟังได้ง่าย
2. ก่อให้เกิดการแสดงความคิดที่หลากหลาย
2. ก่อให้เกิดการผูกขาดทางความคิด เกิดเสียง
เงียบในหมู่ของมวลชน
3. ก่อให้เกิดการรักษาและจัดระเบียบสังคม 
3. ก่อให้เกิดการครอบงำและควบคุมสังคมตาม
ที่กลุ่มอำนาจต้องการ
4. ก่อให้เกิดพลังของประชาชนในการตรวจสอบ 4. ก่อให้เกิดความเมินเฉยและขาดศรัทธาต่อ
5. ก่อให้เกิดความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ 5. ก่อให้เกิดความยอมจำนนและไม่ตั้งคำถาม
6. ก่อให้เกิดการสร้างค่านิยมและทัศนคติใหม่ ๆ 6. ก่อให้เกิดการตอกย้ำค่านิยมเดิม ๆ ไม่ยอม
รับความเปลี่ยนแปลง
7. ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 7. ก่อให้เกิดความรู้ที่ผิด ๆ ความรู้แบบมีอคติ
8. ก่อให้เกิดความปรองดอง ชาตินิยม 8. ก่อให้เกิดการหลงติดในชาตินิยม และ
เหยียบหยามเชื้อชาติอื่น
9. ก่อให้เกิดความเตรียมพร้อมและรับมือกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
9. ก่อให้เกิดความตระหนกตื่นกลัวและนำไปสู่
ภาวะสับสน วิกฤติทางสังคม
10. ก่อให้เกิดความรอบรู้ ทันเหตุการณ์ 10. ก่อให้เกิดการหลงติดในค่านิยมที่ไม่เหมาะ
สอดคล้องกับบริบทของไทย
11. ก่อให้เกิดความตระหนักในสิทธิส่วนบุคคล 11. ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

แหล่งอ้างอิง http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/1203_222/web/Pang02/L02_04.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s